תקנון

תקנון האתר

משתמשים יקרים, השימוש באתר “הרוכב החשמלי” ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתכם ואישורכם לאמור בתנאי שימוש אלו.

כללי

1. שחר דניאלי הינו המפעיל של אתר האינטרנט בכתובת בכתובת https://www.ebike-israel.co.il/ (להלן: “המפעיל” ו”האתר”, בהתאמה).
2. האתר מכיל מידע מגוון בנושא רכישת אופניים חשמליים וכן כולל אינדקס חנויות אופנים יד שניה. באתר תוכלו לגלוש לצורך חיפוש מידע רלבנטי וכן לצורך איתור חנות אופניים חשמליים באזור מגורים הקרוב לכם. בנוסף, תוכלו לבצע פעולות נוספות כדוגמת פניה בצור קשר, פניה להצטרפות כבעל עסק ועוד.
3. למפעיל הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש, בהתאם לשיקול דעתו, וללא צורך במסירת הודעה מראש. תוקפו של השינוי יהיה ממועד פרסומו באתר.
הגדרות
“מידע” – תכנים המופיעים באתר, מידע פרסומי, פרטי החנויות המופיעות באתר, תמונותיהם, וכן כל מידע אחר המופיע באתר, ו/או הנוצר תוך שימוש במידע זה או חלקו, בין אם נוצר ופורסם על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו ובין אם נוצר ופורסם על ידי החנויות ו/או משתמשי האתר.
“החנויות” – כל חנות אשר פרטיה מופיעים באתר.
הגנת הפרטיות
4. המפעיל מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר.
5. במקומות מסוימים באתר, יידרשו המשתמשים להזין את פרטיהם. המשתמשים מחויבים להזין את פרטיהם באופן מלא, מדויק ואמיתי.
6. פונה הממלא פרטיו – בכל דרך המתאפשרת באמצעות האתר – מקבל על עצמו כי המפעיל יהיה רשאי לשמור אצלו את פרטי הפונה, ובכלל זה לכלול את פרטיו במאגר מידע (לצרכים סטטיסטיים ואחרים), ו/או ליצור קשר עם הפונה באמצעותו (לצרכים פרסומיים, מתן שירותים ו/או מטעמים אחרים). המפעיל מתחייב שלא להעביר את מספרי הטלפון של הפונים לצדדים שלישיים זולת לסיבה בגינה נמסרו, ללא הסכמת הפונה.
למען הסר ספק כי השימוש של המפעיל ו/או האתר בפרטי המשתמש לא יקנו למשתמש כל זכאות לתמורה כלשהי בגין שימוש זה.
7. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 לעיל, יהיו מקרים בהם המפעיל יהיה רשאי להעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי, אף ללא הסכמת המשתמש, וזאת כאשר: המשתמש הפר את תנאי השימוש, עלה חשש שבוצעו על ידי המשתמש הפרות זכויות יוצרים, תרמית או כל פעולה בלתי חוקית, או אם תהיה מחויבת בכך לפי צו שיפוטי.

אחריות 

המפעיל ו/או מי מטעמו אינו נושא בכל אחריות ביחס עם המידע המופיע באתר, תוכנו, מהימנותו, דיוקו ואמינותו ו/או זמינות השירותים הנמצאים באתר, ובכלל זה ומבלי למצות – 

8. לא תוטל על המפעיל אחריות כלשהי, ולא תחול עליו התחייבות כלשהי, ביחס לתכנים שיופיעו באתר ו/או שיוסרו מהאתר ו/או בקשר לפעולות שתנקוט השותפות כדי למנוע פגיעה בזכויות יוצרים ביחס לכל מידע המופיע באתר.
9. על החנויות ו/או על המשתמשים אשר העלו תכנים לאתר תחול האחריות הבלעדית ביחס למידע שפורסם על ידם, ולכל אחריות נגזרת מהם (לרבות בעניין הפרה של זכויות יוצרים).
צד שלישי המעוניין לפרסם מידע באתר מתחייב כי המידע המפורסם על ידו הינו מידע אשר הוא בעל זכויות היוצרים בו, וכי אין בפרסומו פגיעה בזכות כלשהי של צד שלישי כלשהו, בהתאם – אך לא רק – להוראות חוק זכויות יוצרים, התשס”ח-2007, ו/או חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ו/או חוק איסור לשון הרע, התשכ”ה-1965.
10. המידע המובא באתר נועד לספק אינפורמציה, אך יתכן ונפלו בו טעויות ו/או השמטות. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי, ובכל מקרה על המשתמש לפנות למומחה מקצועי לצורך קבלת השירותים בהם המעוניין. אין השותפות נושאת באחריות בגין נזק ישיר או עקיף שנגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על האמור במידע המופיע באתר. כל הסתמכות של המשתמש על המידע המופיע באתר, נעשית על אחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.
11. החלטה של משתמש באתר לפנות לקבל שירות מאחת החנויות המנויות באינדקס החנויות שבאתר הינה על אחריותו של המשתמש בלבד והמפעיל לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לכל נזק שייגרם כתוצאה – ישירה או עקיפה – מהתקשרות זו.
12. למען הסר ספק יובהר כי המפעיל אינו צד לעסקאות ההתקשרות הנובעות כתוצאה ממידע המתפרסם באתר, ואינו נושא באחריות לשירותים המוצעים במסגרתן.
13. המפעיל אינו נושא באחריות בגין הפסקות או הפרעות באתר או כתוצאה מכך ששירותי האתר לא ניתנו כסדרם כתוצאה מכשלים טכניים ו/או כוח עליון.

אבטחת מידע

14. המידע המצוי באתר מאובטח על ידי המפעיל תוך שימוש במערכות לאבטחת מידע. יחד עם זאת, על המשתמשים להבין כי מערכות אלו אינן יכולות לספק הגנה מוחלטת, ומשכך יכול ותתאפשר חדירה בלתי חוקית למידע המנוי באתר ו/או למאגרי המידע הכלולים בו.
Cookies
15. השימוש באתר כרוך בכך שהמפעיל ישתיל קבצי Cookies על מחשבי המשתמשים. קבצי ה-Cookies מאפשרים לאתר לזהות את המשתמש ביעילות כאשר הוא מבצע ביקורים חוזרים באתר, על ידי כך שנאגר מידע אודות המשתמש. מדובר במידע מוצפן אשר יכול לשמש את המפעיל בלבד.

קנין רוחני

16. כל המידע המופיע באתר – בין אם נכתב על ידי המפעיל ו/או מי מטעמה ובין אם נכתב על ידי צדדים שלישיים, וכן עיצוב האתר, סימניו המסחריים, הלוגו וכו’ הינם רכושו של המפעיל וקניינו הרוחני, ומשכך אין לפרסם את דפי האתר באופן חלקי או מלא, אין להעתיק, לשכפל, לפרסם ו/או לעשות שימוש מסחרי במידע שבתוכו – כולו או חלקו, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של המפעיל.
17. צד שלישי המפרסם מידע באתר מוותר בכך על זכויותיו בתכנים וממחה באופן בלתי חוזר למפעיל את כל זכויות הקניין הרוחני במידע, וזאת בלא שיהיה זכאי לתמורה בגין מידע זה, ובלא זכות לבוא בעתיד בטענה כלפי המפעיל בגין שימוש במידע זה.
18. למפעיל תעמוד הזכות המלאה לעשות שימוש מלא במידע שיפורסם על ידי צדדים שלישיים, לפי שיקול דעתו המלא, ולצד השלישי לא תהא כל טענה כלפיו בקשר עם שימוש זה. בהתאם, המפעיל גם לא יהיה אחראי לכל שינוי, תיקון ו/או השמטה שנעשו למידע המפורסם על ידי צד ג’.

מענה לפניות באתר

19. המפעיל עושה מאמצים להיענות לכל הפניות המגיעות לאתר. עם זאת, יובהר כי אין המפעיל מחויב לענות לכל פניה המגיעה לאתר.
20. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 10 לעיל, אין לראות במענה לפניות באמצעות האתר תחליף לייעוץ מקצועי, ואין המפעיל נושא באחריות בגין נזק ישיר או עקיף שנגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על האמור במענה לפניות אלו.

שיפוי

21. משתמשי האתר מתחייבים לשפות את המפעיל בגין כל נזק שייגרם לה בעקבות הפרת תנאי השימוש ו/או הפרה של החוק על ידי משתמש ו/או דרישה מצד ג’ הנובעת ממידע הכלול באתר או כל עניין אחר הקשור באתר.
22. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, משתמשי האתר מתחייבים לעשות שימוש במידע לצרכים פרטיים בלבד. אין לעשות שימוש במידע למטרות מסחריות ו/או עסקיות. משתמש שיעשה שימוש מסחרי ו/או עסקי במידע יהיה מחויב לשפות את המפעיל בגין כל נזק ישיר או עקיף שייגרם לה כתוצאה משימוש זה.

שונות

23. הדין החל על תנאי השימוש בתקנון האתר הינו הדין המקומי. מקום השיפוט לכל עניין הנוגע להסכם זה יהיו בתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
24. יובהר כי המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות את האתר ובכלל זה את עיצובו, היקף השירותים והמידע המסופק בו וזמינותו, ולמשתמשים לא תהיה כל דרישה כלפיו בעניין זה.